Algemene huurvoorwaarden

Overeenkomst tussen Sarl camping la petite valette, 03390 Sazeret, Frankrijk, en de huurder.

1. Doel van de huurovereenkomst

De partijen verklaren dat de huidige huurovereenkomst niet voor de hoofdwoning is maar dat de gebouwen op seizoensbasis worden verhuurd. Bijgevolg komen zij overeen dat hun respectieve rechten en plichten worden beheerst door de bepalingen van dit contract en door het Decreet van 28/12/1976 gewijzigd en bij ontstentenis daarvan door de bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek.

2. Beschrijving van de behuizing

De accommodatie is van het type dat op de voorkant staat vermeld. Als er meerdere eenheden van hetzelfde type zijn, wordt de exacte keuze van de eenheid overgelaten aan de verhuurder, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

3. Duur van seizoenhuur

De huurperiode wordt strikt toegekend voor de datum en de duur die op de voorkant zijn vermeld. De huurder die zijn verblijf wenst te verlengen, moet het verzoek minstens 24 uur vóór het einde van zijn huurovereenkomst bij de verhuurder indienen. In het geval dat de huur mogelijk zou zijn, zal de huurder onmiddellijk het volledig bedrag van de huur betalen. De huur begint op de dag van aankomst om 17u. De huurder stemt er uitdrukkelijk mee in om de accommodatie uiterlijk op de dag van vertrek uiterlijk om 10 uur vrij te maken en de sleutels aan de verhuurder te overhandigen.

4. Toewijzing en onderverhuur

De huurovereenkomst is gesloten ten persoonlijke gunste van de huurder op de voorzijde. Elke overdracht van deze huurovereenkomst, enig onderverhuur totaal of gedeeltelijk, enige bepaling, zelfs gratis, is ten strengste verboden.

5. Reserveren

De huurovereenkomst wordt pas van kracht na toestemming van de verhuurder (afhankelijk van beschikbaarheid) en na ontvangst door de verhuurder van dit ondertekende contract en van de aanbetaling of ander overeengekomen bedrag. Het openstaand saldo wordt uiterlijk op de dag van aankomst betaald.

6. Annulering

Tenzij bijzondere voorwaarden afzonderlijk worden overeengekomen, blijft de aanbetaling, in geval van annulering door de huurder meer dan een maand voor aankomst, eigendom van de verhuurder; tussen één maand en 15 dagen voor aankomst, is 60% van de huursom verschuldigd; minder dan 15 dagen voor aankomst is het gehele verblijf verschuldigd. Annuleringsverzekering, kan de kosten van het verblijf dekken binnen de grenzen van de contractbepalingen. Kortingsaanbiedingen gaan meestal met een verplichting om de volledige huur te betalen, zonder terugbetaling mogelijk. In geval van annulering door de verhuurder wegens overmacht, zal het bedrag van de betaalde sommen worden terugbetaald, zonder verdere compensatie. Vroegtijdig vertrek: de klant kan geen terugbetaling aanvragen voor de nachten die niet zijn gemaakt tijdens zijn verblijf. Na 24 uur te laat bij aankomst, zonder kennisgeving aan de verhuurder, wordt de accommodatie als leeg beschouwd.

7. Garantie – waarborg

De huurder zal de verhuurder een borg van ten minste 250 € per eenheid op de dag van aankomst contant geven, welke borg bij vertrek zal worden teruggegeven,minus eventuele sommen die aan de verhuurder verschuldigd zouden zijn voor schoonmaak- of reparatiekosten of voor de vervanging van defecte, beschadigde of ontbrekende objecten, zelfs als deze feiten pas na het vertrek van de huurder verschijnen, maar na voorafgaande kennisgeving aan de huurder om een minnelijke schikking te zoeken.

8. Staat van plaatsen en inventaris

De installaties worden in goede staat van werking opgeleverd en eventuele claims die meer dan vijf uur na de ingebruikname plaatsvinden, worden niet geaccepteerd. Reparaties na deze periode moeten worden gedragen door de huurder die ook verantwoordelijk blijft voor de faciliteiten die in goede staat worden teruggebracht. De huurder zal de nodige reparaties ondergaan zonder recht op schadevergoeding. De geleverde accommodatie is ingericht en uitgerust voor een normaal gebruik van beperkte duur. De huurder controleert de inventaris bij aankomst en meldt elk gebrek binnen vijf uur. Na deze periode worden eventuele verliezen of schade aan de huurder in rekening gebracht. De huurder moet de accommodatie perfect schoon en opgeruimd achterlaten, met uitzondering van de keuze om de kosten voor de eindschoonmaak te betalen.

9. Verblijfsvoorwaarden

– Het aantal personen dat de eenheid bezet, mag de slaapcapaciteit van de gehuurde accommodatie niet overschrijden.

– Bezoekers zijn toegestaan onder verantwoordelijkheid van de huurder, na verklaring bij aankomst bij de receptie.

– Het gebruik van kussenslopen, lakens en dekbedovertrekken is verplicht. In geval van een tekort, zal het linnen automatisch worden verstrekt en tegen dubbel tarief in rekening gebracht.

– De verhuurder behoudt zich het recht op toegang tot de behuizing voor elke verificatie of reparatie.

– Huurders moeten elk geluid vermijden dat hun buren kan storen (luide muziek, luide stemmen, deurklopping, enz.). Honden aan de leiband toegestaan (met uitzondering van aanvalshonden en gevaarlijke afweerhonden, van de eerste en tweede klas) wet nr. 99-5 van 6/01/99. Verplichte presentatie van actueel vaccinatierapport.

– Roken is verboden in elk gebouw (asbakken voorzien voor roken op het terras). Barbecues op kolen zijn verboden!

– Zwembad en peuterbad zonder toezicht. Speeltuin en onbewaakte sportfaciliteiten. Het is noodzakelijk om de leeftijdsgrenzen en andere geposte voorwaarden te respecteren. Minderjarige kinderen zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders.

– Als een inwoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of niet voldoet aan de huidige voorwaarden of geposte voorschriften, kan de manager of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk indien nodig, hem vragen de verstoring te stoppen. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van de voorschriften en na kennisgeving door de beheerder om hieraan te voldoen, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen voor rekening van de huurder.

10. Verzekering

De verhuurder is ten behoeve van de huurder behoorlijk verzekerd tegen huurrisico’s (waterschade, brand, glasbreuk). De huurder blijft verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen (diefstal) en heeft de plicht om binnen vijf uur aan de verhuurder verslag uit te brengen over elk incident in de behuizing, bijgebouwen of accessoires.

11. Verkiezing van domicile – jurisdictie

Voor de uitvoering hiervan kiezen de verhuurder en huurder domicilie in hun respectievelijke woning. In geval van betwisting is de rechtbank van domicilie van de verhuurder echter exclusief bevoegd. Dit contract en de gevolgen ervan zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.